BILETY
Orange Warsaw Festival
Open'er Festival
Maneskin
The Lumineers
PRODUKTY
Orange Warsaw Festival
Open'er Festival
Kraków Live Festival
Regulamin korzystania z serwisu AlterSklep w celu zakupu produktów (nie dotyczy biletów).
Niniejszy regulamin, (zwany dalej "Regulaminem"), reguluje warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego w celu zakupu produktów.
 • §1. Definicje:
  Poniższe terminy pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie w niniejszym Regulaminie:
  Organizator - oznacza spółkę Alter Art Festival Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-589), przy ul. Kazimierzowska 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 227624, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł opłaconym w całości, o numerze NIP 586-214-15-57, o numerze REGON 220015184.
  Cena - oznacza cenę Produktu umieszczoną przy każdym Produkcie w Serwisie. Ceny podane są w złotych polski i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena w przypadku Produktu nie uwzględnia kosztów jego dostarczenia do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Produktu).
  Konsument - oznacza osobę fizyczną, która jest użytkownikiem Serwisu i dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 43(1) Kodeksu cywilnego, która jest użytkownikiem Serwisu.
  Klient - oznacza Konsumenta i Przedsiębiorcę traktowanych łącznie.
  Serwis - oznacza serwis internetowy www.altersklep.pl, za pomocą którego Klient ma prawo nabyć Produkty.
  Koszty dostarczenia Produktu - oznacza koszty związane z dostarczeniem Produktu zamówionego przez Klienta w Serwisie.
  Impreza - oznacza usługę w zakresie rozrywek, w tym rozrywek na świeżym powietrzu, obejmujących koncerty, festiwale, widowiska muzyczne lub taneczno – muzyczne, itp.
  Produkt lub Produkty - oznacza prezentowane w Serwisie towary przeznaczone do sprzedaży, takie jak akcesoria, gadżety, wydawnictwa prasowe lub muzyczne, opracowania graficzne, odzież, kalendarze, itp., w szczególności związane z poszczególnymi Imprezami lub działalnością Organizatora.
  Dostawcy –- rozumie się przez to firmę kurierską lub Pocztę Polską, która na zlecenie Organizatora dostarcza Produkty Klientowi.
  Ustawa - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 • §2. Zasady ogólne:
  1. Serwis skierowany jest do Klientów, Konsumentów oraz Przedsiębiorców, którzy chcą dokonać zakupu Produktów.
  2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:
   - połączenia z siecią Internet (przewodowego lub bezprzewodowego),
   - przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zawartości Serwisu,
   - włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies.
 • §3. Zakup Produktów:
  1. Warunkiem dokonania zakupu Produktów jest prawidłowa rejestracja w Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i akceptację niniejszego Regulaminu. Przeprowadzenie procedury rejestracji uprawnia do zakupu Produktów w Serwisie. Procedura rejestracji dokonywana jest jednorazowo. Przy rejestracji Klient ustala swój login i hasło, które mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom postronnym. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta (Przedsiębiorcę) osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji. Klienta obciąża obowiązek podania w Serwisie swoich aktualnych danych. Kolejne zakupy mogą być dokonywane w Serwisie z użyciem loginu i hasła.
  2. Zapłata za Produkty nabywane w Serwisie może zostać dokonana w jednej z następujących form:
   - kartą płatniczą (akceptowane: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic);
   - Masterpass;
   - przelewem bankowym;
   - płatność BLIK.
   Organizator ma prawo rozszerzyć formy płatności, informując o tym w Serwisie.
  3. W celu dokonania zakupu, Klient dokonuje wyboru formy płatności po zaznaczeniu jednej z wymienionych opcji i naciśnięciu ikony "[zamów produkt(y) i zapłać]" znajdującej się w Serwisie. Zapłata kartą płatniczą następuje za pomocą systemu eCard, na zasadach określonych przez administratora systemu eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11.
  4. Wybierając formę płatności "karta płatnicza" oraz "[zamów produkt(y) i zapłać]", Klient powinien wypełnić w kwestionariuszu osobowym pola definiujące dane używanej przez Klienta karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po naciśnięciu przycisku [DALEJ] karta płatnicza jest autoryzowana i obciążona kwotą należną za zakup Produktów. 
   Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej spowoduje odrzucenie zapytania przez system. Z chwilą dokonania rezerwacji Klient wyraża zgodę na obciążenie swojej karty przez system.
   Uwaga! informujemy, że system nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty. Informujemy również, że używanie cudzej karty płatniczej jako formy płatności jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego.
  5. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić się od ceny zakupionego towaru zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku Klienta dokonującego płatności.
  6. Wybierając forme płatności "Masterpass" oraz "[zamów bilet(y) i zapłać]", Klient zostaje przeniesiony na stronę Masterpass celem zarejestrowania karty i założenia portfela lub dokonania płatności uprzednio zarejestrowanym portfelem Masterpass.
  7. Płatności przelewem powinny być dokonywane na rachunek:
   Alter Art. Festival sp. z o.o.
   adres: ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa
   w banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.,
   numer rachunku: 23 1750 0009 0000 0000 1090 0638.
   Na poleceniu przelewu należy wskazać tytuł płatności w następujący sposób: "Numer zamówienia, imię i nazwisko Klienta".
   Uwaga! W przypadku płatności przelewem na konto Organizatora, płatność powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację zamówienia. Nie wyklucza to dokonania nowego zamówienia na zasadach ogólnych.
  8. Wybierając formę płatności BLIK oraz "[zamów produkt(y) i zapłać]", Klient zostaje przekierowany na stronę eblik.pl celem wprowadzenia kodu BLIK uzyskanego w aplikacji banku, oferującego taką usługę.
  9. Koszty dostarczenia Produktów za pośrednictwem Dostawcy prezentowane są w Serwisie.
  10. Złożenie przez Klienta zamówienia w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Klient potwierdzi zamówienie w serwisie. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u Organizatora. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  11. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni i liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
  12. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady Produktów nabytych w Serwisie na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 556(1) - 556(3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:
   a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,
   b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia,
   c) składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
  15. Organizator dostarcza Klientowi Produkt objęty zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży, w tym wystawionej na życzenie Klienta faktury VAT. Faktura VAT jest wystawiana pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu zamówienia.
 • §4. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta:
  1. Jako Konsumentom przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (Produktu) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktu). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Organizatora - Alter Art Festival sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, telefon: (022) 646 46 60, faks: (022) 848 61 15, adres merchandising@alterart.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Organizatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator uzyskał informację o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraziliście Państwo zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Organizator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Produkt proszę wysłać na adres Organizatora podany w niniejszym ustępie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Organizatora o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości Produktu wynikającą z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  2. Zgodnie z art. 38 pkt 9 i 10 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego Produktu) jeżeli: przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, przedmiotem umowy jest dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism.
 • §5. Ochrona danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator - Alter Art Festival Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-589), ul. Kazimierzowska 14. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień w Serwisie i w celu przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy zakupu Produktów lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem tej umowy, a w przypadku przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
  2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zamówienia.
  3. Klientowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • §6. Prawa i obowiązki Klientów:
  1. Klient zobowiązany jest:
   a)korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
   b)podać prawdziwe dane osobowe i dane dotyczące płatności,
   c)nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych zamówień, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
  2. Organizator ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu.
  3. Organizator ostrzega, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
  4. Konsument może kontaktować się z Organizatorem listownie, wysyłając korespondencję na adres Alter Art Festival sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, telefonicznie pod numerem telefonu (022) 646 46 60, faksem na numer (022) 848 61 15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres merchandising@alterart.pl
  5. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres merchandising@alterart.pl lub w formie pisemnej korespondencji przesłanej na adres wskazany w ust. 1 powyżej. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku "Reklamacja". Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji. Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie. Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Konsumenta listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  6. Przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie. Klient (Przedsiębiorca) powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację w terminie 60 dni.
  7. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu. Związane z tym koszty przesyłki ponosi klient. Nowy produkt wysyłamy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z wymienianym Towarem przesłanym na koszt Klienta oraz po zaksięgowaniu wpłaty na poczet kosztu ponownej wysyłki.
  8. Organizator nie przyjmuje paczek wymiany wysłanych na jego koszt, ani za pobraniem.
 • §7. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach transakcyjnych Serwisu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronach transakcyjnych Serwisu.
  3. Konsumenta obowiązuje regulamin zaakceptowany w chwili zakupu Produktów.
Warszawa, 19.11.2020
Organizator

Poprzednie wersje regulaminów zakupów produktów:   24.05.2018   8.03.2017